Jeugdzorgwaanzin.nl reikt symbolisch een OSCAR uit aan dappere papa’s en mama’s

Het landelijke platform èn meldpunt misstanden Jeugdzorgwaanzin.nl reikt symbolisch een OSCAR uit aan al die dappere papa’s en mama’s, die al jaren een eenzame en stille strijd voeren tegen Jeugdzorg. Na zoveel rechtszittingen wachten op iets humaans als empathie, begrip en erkenning voor het grote onrecht dat hen op grote schaal is aangedaan.

De werkgroep Jeugdzorgwaanzin.nl kan niet langer accepteren dat gecertificeerde instellingen nu al decennialang nog vrijwel dagelijks zoveel menselijk leed en verdriet kunnen èn mogen veroorzaken. De levens van normaal functionerende huishoudens worden compleet gegijzeld, ontwricht en verwoest door onbewust onbekwame jeugdbeschermers die alsmaar weigeren om aan waarheidsvinding te doen.

We kunnen dit helaas niet vaak genoeg benadrukken, dat dit een wettelijke plicht is en verankerd in artikel 3.3 van de Jeugdwet. Er is echter nul handhaving. Hierdoor is er een volstrekt onhoudbare situatie ontstaan.

We praten hier over gewone papa’s en mama’s die zich onbegrepen en machteloos voelen. Tot wanhoop worden gedreven, omdat Jeugdzorg zich helemaal niets aantrekt van de wet- en regelgeving en internationale mensenrechtenverdragen. Normale papa’s en mama’s worden systematisch benadeeld door gebrek aan hoor- en wederhoor, waarheidsvinding, onjuiste verslaglegging, insinuaties, verdenkingen en verdachtmakingen die nergens op gebaseerd zijn. Althans vaak niet berusten op de feiten en omstandigheden zoals die zich hebben voorgedaan.

De mensen achter Jeugdzorgwaanzin.nl voeren zelf dagelijks nog rechtszaken en weten hoe èn wat het is om onheus bejegend te worden op basis van hardnekkige leugens, valse beschuldigingen, evidente misdiagnoses en flauwekulrapporten die aan de lopende band aan de rechtbanken in dit land worden aangeboden. Zonder dat de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid zijn aangevoerd in gespreksverslagen, rapportages en verzoekschriften. De rechters varen vaak in hun oordeelsvorming blind op de woorden van gecertificeerde instellingen.

Van een eerlijke procesgang is dus geen sprake. In het land van Jeugdzorg ben je op voorhand schuldig totdat het tegendeel is bewezen. De rechters horen een kritisch en onafhankelijk oordeel te vellen, maar laten zich vaak leiden door de gefabriceerde feiten van Jeugdzorg. De onschuldpresumptie bestaat niet in het civielrecht. Criminelen hebben een veel betere en sterkere rechtspositie in het strafrecht dan gewone papa’s en mama’s. Zij kunnen dit belangrijke recht als het moet opeisen.

Gewone papa’s en mama’s moeten zelf altijd eerst hun onschuld zien te bewijzen en dat is vaak een enorm lastige opgave. Het beeld is namelijk al gecreëerd en dat moet je eerst zien te ontkrachten. De strijd is niet gelijk en gelijkwaardig. Vanuit een achterstandspositie, soms letterlijk vanuit de beklaagdenbank dien je eerst de rechter ervan te overtuigen dat er grove fouten zijn gemaakt in het jeugdzorgdossier. Rechters hebben hier vaak geen zin in of geduld voor en willen vooruitblikken op basis van een zwak fundament. Rammelende dossiers blijven steevast als basis dienen voor de rechtspraak. Zodoende is het hele jeugdzorgstelsel gebaseerd op drijfzand. Het is een groot moeras en fuik waarin je niet wilt terechtkomen.

Liefhebbende en zorgzame papa’s en mama’s, zoals de buurman en -buurvrouw, die door puur toeval of domme pech en anders door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in hun leven te maken hebben gekregen met een inefficiënt, hopeloos verouderd, gecorrumpeerd jeugdzorgsysteem dat wordt gedreven door perverse financiële prikkels delven dus standaard het onderspit. Vergeet niet dat wij als samenleving hier uiteindelijk allemaal het slachtoffer van zijn en de prijs voor gaan betalen. Het gezin is immers de hoeksteen van onze samenleving.

Die papa’s en mama’s willen wij vandaag de dag graag een hart onder de riem steken en enkele bemoedigende woorden toespreken:

U bent niet langer alleen, want wij zijn eigenlijk met velen. Wij weten dat u in het holst van de nacht als iedereen slaapt uw verdriet inslikt en uw traantjes wegpinkt. Wij weten hoe verongelijkte jeugdbeschermers reageren als u menselijke emoties laat zien achter de gesloten deuren. U schaamt zich misschien voor wat de buitenwereld denkt, wat helemaal niet nodig is.

Wij moeten ons ontdoen van gêne en onze nare en minder positieve ervaringen met Jeugdzorg bij elkaar verzamelen en massaal gaan delen met de maatschappij waarin wij leven en zelf onderdeel van zijn. Dit is de enige, juiste en vreedzame manier om de zaken uit de taboesfeer te krijgen en de burgers in deze samenleving een inkijk te geven hoe slecht het eigenlijk is gesteld met de Jeugdzorg in dit land. Waar jaarlijks honderden miljoenen euro’s in wordt geïnvesteerd en nauwelijks iets oplevert.

Het wordt hoog tijd beste papa’s en mama’s dat wij onze krachten bundelen, ons herenigen, een krachtige vuist maken en een brede maatschappelijke discussie ontketenen om onze grondwettelijke rechten en vrijheden op te eisen. Die van ons en onze gezinnen zijn ontnomen, omdat Jeugdzorg anno 2020 nog steeds weigert aan waarheidsvinding te doen.

Nogmaals een wettelijke plicht volgens artikel 3.3 van de Jeugdwet die in 2015 is ingevoerd waarvan de verantwoordelijkheid wel degelijk rust op de schouders van de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen. Het wordt tijd dat wij hen aan die wettelijke plicht gaan houden op straffe van rechtszaken en dwangsommen. Het is genoeg geweest.

Aan die ouders die te maken hebben met dit grote onrecht dat wordt gedoogd door onze politieke leiders, tonen wij onze diepste empathie. Wij spreken onze sympathie, waardering en bewondering uit dat jullie blijven strijden in het echte belang en de veiligheid van jullie kinderen. Wetende dat, het een ongelijke, oneerlijke en buitengewoon onrechtvaardige strijd is om te procederen tegen Jeugdzorg die geen procespartij behoort te zijn in de rechtszaal en al helemaal niet als het gaat om complexe echtscheidingszaken.

Gecertificeerde instellingen in dit land kunnen beschikken over onbeperkte financiële middelen op kosten van u de Nederlandse belastingbetaler en wij betalen alles uit eigen zak en middelen. Dit voelt bijzonder onrechtvaardig aan.

Wij zien, observeren en constateren dat dit anders moet, dat we terug moeten naar het gewone normaal. Jeugdzorg is vandaag de dag een verdienmodel dat wordt gedreven door perverse financiële prikkels. Jeugdzorg verhandelt onze kinderen als melkkoeien. Commerciële belangen en dubbele agenda’s dicteren de agenda van jeugdzorginstellingen. De exorbitante bedragen die als bezoldiging worden uitgekeerd aan bestuursleden, is niet fatsoenlijk meer uit te leggen.

Deze situatie is onhoudbaar geworden. Het kan niet zo zijn dat de levens van over het algemeen normaal functionerende gezinnen door Jeugdzorg volledig worden ontregeld. Hier moet een keer een halt aan worden toegeroepen. Ouders en kinderen worden zwaar gedupeerd en getraumatiseerd door een achterhaald systeem in een sector waarin zorgcowboys steeds vaker opduiken, gezinshuizen en pleeghuizen als paddenstoelen uit de grond blijven schieten. De gemeenten die over de geldstromen gaan richting Jeugdzorg moeten hun verantwoordelijkheid oppakken en harde eisen stellen aan de kwaliteit van de Jeugdzorg.

Jeugdzorg zorgt niet voor onze jeugd en dat kunnen wij nog steeds als beste als ouders die hen op de wereld hebben gezet. Hulp van de overheid hoeven we niet te verwachten, die kijkt al jarenlang werkeloos toe aan de zijlijn en weigert na talloze vernietigende onderzoeksrapporten van verschillende commissies om in te grijpen om de misstanden binnen de jeugdzorg een keer goed aan te pakken. De vaste Kamercommissie van Justitie & Veiligheid van de Tweede Kamer aanschrijven heeft ook geen enkele zin. Verder dan dat zij hebben kennisgenomen van uw grieven komen ze niet.

Wij van Jeugdzorgwaanzin.nl willen dat er een einde komt aan deze mensonterende toestanden en misstanden. Hiervoor willen wij ons sterk maken en ons gaan inzetten in het algemene en maatschappelijke belang. Dit doen wij vooralsnog geheel belangeloos. Wij vragen niet uw geld maar een paar minuten van uw kostbare tijd en aandacht om straks een vragenlijst voor ons in te vullen.

Het is van groot belang dat we de omvang van de misstanden binnen de Jeugdzorg integraal in kaart kunnen brengen en goed kunnen kwantificeren. De ernst van de situatie willen we graag inzichtelijk maken voor de Nederlandse samenleving. De misstanden zijn zeer schrijnend en terugkerend, maar Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming kijken liever de andere kant op. De FNV draagt pseudo-oplossingen die de kern van het probleem niet raken. Drastisch versimpelen van de Jeugdzorg is geen afdoende antwoord op de ernstige problematiek van en binnen de Jeugdzorg.

Dit kan en mag zo niet langer.

Iedere dag horen, zien en krijgen wij ontluisterende en schrijnende verhalen van normale gezinnen doorgespeeld van wie het leven zuur en nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt door Jeugdzorg. Liefhebbende ouders die worden gestraft omdat zij beschermend, mondig, kritisch en veeleisend zijn en alleen de beste hulpverlening wensen voor hun kinderen. Die te maken krijgen met een onvolwassen miljardenindustrie, die geen tegenspraak duldt, geen fouten toegeeft en geen enkele kritiek kan verdragen en kritische ouders daarom maar monddood probeert te maken, door hen keihard de mond te snoeren, achter gesloten deuren te intimideren en chanteren dat zij het ouderlijke gezag dreigen kwijt te raken.

Wij laten ons niet klein krijgen!
Wij kunnen niet buigen voor dit grote onrecht!
Dit kunnen wij niet langer accepteren!

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via de volgende e-mailadressen:

Voor algemene vragen en opmerkingen van ouders:  info@jeugdzorgwaanzin.nl 
Voor vragen van journalisten: pers@jeugdzorgwaanzin.nl

Delen van vertrouwelijke informatie aangaande misstanden binnen de jeugdzorgketen en de rechtspraak: meldpunt@jeugdzorgwaanzin.nl 

Wij rekenen op uw steun en u kunt op ons rekenen!

Werkgroep www.jeugdzorgwaanzin.nl